[INFO] Hyuna Fan Sayfasında yazdığı bir mektupla Anti Fanlarına Sesleniyor

“Sadece bazen kendim gibi olabildiğim için üzgünüm. Sahnede görünmeyen bir başkası olduğum için üzgünüm.  Ajansımın sattığı tek şeyin seksi yanım olmasına üzgünüm. Gerçek kişiliğimi göremedikleri için üzgünüm. Ben değilim, bu benim gerçek kişiliğim değil. Sürekli baştan çıkarıcı/”ateşli” ve seksi olmak rahatsız edici. Rahatlatıcı tek şeyim evde annem ya da arkadaşlarımlayken, onlarlayken kendim olabiliyorum. Annemin yanı sıra onlar(arkadaşlarım) muhtemelen gerçek beni bilen tek kişiler. Ama neden insanlar beni eleştiriyor? Bir ünlü olarak bir imaja sahip olmak gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ve benimki bu. Bununla her daim gurur duymuyorum ve sevimli davranmayı seksi olmaya yeğlerim ama benim böyle olmam gerek. İnsanlar beni tanımıyor ve sahnedeki kişiliğimle yargılıyor. Bunun beni üzdüğünün farkına varmıyorlar mı? Kendim gibi davranamadığım için her gece ağladığımı bilmiyorlar. Wonder Girls’den ayrıldığımdan beri depresyona mağruz kaldığımı bilmiyorlar. Ve bu yüzden devam edin, bana iki yüzlü, çirkin sürtük deyin. Kronik gastroenterit (mide ve bağırsak iltihabı) çektiğimi bilmiyorsunuz. Bunun tedavisi olmadığını bilirsiniz. Neden yalnızca kötü tarafını görüp beni insan yapan şeyleri görmüyorlar? Neden benden nefret ediyorlar? Ben ne yaptım? o insanlar… benden bu kadar nefret eden onlar… muhtemelen benle sandıklarından daha çok ortak yanınız var. Ben ergenken ebeveynlerim boşandı, babam terketti. Onla bir daha hiç konuşmadık. Ne de ona ne olduğundan haberdarım. Bu yüzden bu dövmeyi yaptırdım çünkü annem hedeflerimi ve hayallerimi hep destekledi. Her zaman müteşşekkür olacağım.  İnsanlar dövmemi görmüyor mu? İnsanlar yalnızca bir kız olduğumu görmüyor mu? Yanlış anlaşılmış bir genç kız… Lütfen bana bir şans verin. Lütfen bunu gözlerimden okuyun.”

Kaynak:http://seoeunkwangsss.tumblr.com/post/34867957592/info-hyuna-talks-to-her-antis-by-letter-on

EVRENSEL HAKLARINIZ

Birazdan alıntı yapacağım metin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesidir. Koyu ve italik yazılan yerlere dikkat edelim…

 

İnsan hakları  evrensel beyannamesi

Önsöz

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına,

İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevkeden vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların, içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek amaçları oralak ilan edilmiş bulunmasına,

İnsanin zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret olmasına,

Uluslararasında dostça ilişkiler geliştirilmesini teşvik etmenin esaslı bir zaruret olmasına,

Birleşmiş Milletler halklarının, Antlaşmada, insanın ana haklarına, insan şahsının haysiyet ve değerine, erkek ve kadınların eşitliğine olan imanlarını bir kere daha ilan etmiş olmalarına ve sosyal ilerlemeyi kolaylaştırmaya, daha geniş bir hürriyet içerisinde daha iyi hayat şartları kurmaya karar verdiklerini beyan etmiş bulunmalarına,

Üye devletlerin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile işbirliği ederek insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada gerçekten saygı gösterilmesinin teminini taahhüt etmiş olmalarına,

Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının yukarıdaki taahhüdün yerine getirilmesi için son derece önemli bulunmasına göre,

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,

İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu beyannameyi daima gözönünde tutarak

öğretim ve eğitim yoluyla bu haklar ve hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe artan milli ve milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat üye devletler ahalisi gerekse bu devletlerin idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret etmeleri amacıyla bütün halklar ve milletler için ulaşılacak ortak ideal olarak işbu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilan eder.

Madde 1

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Madde 2

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

Madde 3

Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.

Madde 4

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.

Madde 5

Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.

Madde 6

Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.

Madde 7

Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyannameye aykırı her türlü ayırdedici mualeleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 8

Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır.

Madde 9

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez.

Madde 10

Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

Madde 11

 1. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.
 2. Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez.

Madde 12

Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.

Madde 13

 1. Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.
 2. Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.

Madde 14

 1. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir.
 2. Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.

Madde 15

 1. Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.
 2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez.

Madde 16

 1. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir.
 2. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.
 3. Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.

Madde 17

 1. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir.
 2. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.

Madde 18

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Madde 19

Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.

Madde 20

 1. Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.
 2. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.

Madde 21

 1. Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.
 2. Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir.
 3. Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.

Madde 22

Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.

Madde 23

 1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
 2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
 3. çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
 4. Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.

Madde 24

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Madde 25

 1. Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.
 2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

Madde 26

 1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
 2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
 3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.

Madde 27

 1. Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.
 2. Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

Madde 28

Herkesin, işbu Beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.

Madde 29

 1. Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır.
 2. Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir.
 3. Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30

İşbu Beyannamenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu Beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yoketmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.

 

 

Yukarıda koyu ve eğik bir şekilde yazılan bazı maddeler Kore Eğlence sektörü tarafından ihlal edilen maddelerdir.

Sektör dedim diye aklınıza yalnızca CEO’lar, dev gibi ofislerde oturan godoman adamlar gelmesin. Sasaengler, onları taşıyan taksiler, sanatçıların imajlarını oluşturan birey ya da kuruluşlar. Televizyon kanalları, eğlence şirketleri, menejerlik ajansları… Hatta Kore Hükümeti!

Her bir kişiyi teker teker itham ettiğim yok ama bu da bir gerçek ve kabul edilmeli.

Koreliler yalnızca ünlüleri “günah keçisi” ilan ediyorlar. Peki sasaengler? Sasaeng taksiciler? Ohoooo… Afedersiniz de kimsenin totosunda(!) değil! Çünkü bu insanlar gelir kaynağı. Acı bir gerçektir ki sasaeng piyasası kurulmuş durumda. Koreli ünlüleri görmek için insanlar dünyanın dört bir yanından akın etmeye başladılar Kore’ye…

Kimse kusura bakmasın ama yine Kore hükumeti okullarda öğrencileri korumak adına da bir şey yapmıyorlar. Birçok öğrenci konum olayı yüzünden intihara teşebbüs ediyor çünkü inanılmaz zorbalıklara maruz kalıyorlar. Videoyu bulamadım ama Asyalı bir arkadaşımız bunu şu şekilde açıklamıştıdı; oppa, unnie, hyung, noona dörtgeni….

Asya ülkelerindeki sosyal statü mevzusu yüzünden lise hayatınız kolaylıkla mahvoluyor. Sizden yalnızca 1 sene büyük bir kız gelip sizi “unni” sıfatıyla doğduğunuza pişman edebiliyor. Bu sorunu çözümlemekse göründüğü kadar kolay değil. Küçük mahallelerde komşu olarak yaşadıklarını unutmayın. Okuldan çıkarken eve aynı yolu kullanarak dönüyorsunuz! Dışarda sizle ilgili neler duyacağınızı ya da başınıza ne geleceğini bilemezsiniz… Şimdilik bu konuyu burada sonlandırıyorum merak edeniniz olursa hakkında daha detaylı bir yazı yayımlayabilirim.

Normalde geçmişe dönük vergi borcumuz çıktığında ne yaparız? Gidip öder sonra hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz değil mi? Kang Ho Dong emekliye ayrılmak zorunda kaldı…

Son olarak SM Entertainment gerçeği var Kore’de. Tavrım yalnızca SME’e değil ama en bilinen vaka SME. Yukardaki maddelerin en az 2 tanesini ihlal ediyor SME herkesin gözü önünde. SM adına çalışan ünlülerin çok az tatil ve boşlukları olması, aynı miktarda ödeme almamaları, belli bir oturma komforlarının olmaması… Kyuhyun adlı SJ üyesi oldukça uzun bir süre yerde yatmak zorunda kalmıştı mesela. Duyduğuma göre hayranlar hediye edince bir yatağı olmuş. JYJ ile aralarında olan dava, bunun gerekçeleri ve JYJ’in SM yüzünden maruz kaldığı sansür… Hadi JYJ hayranı olarak kimliğimi bir yana bırakalım Hangeng’e yapılan muamele tamamen insan haklarına aykırıydı. http://www.facebook.com/note.php?note_id=153022738098003 buyrun okuyun bilmiyorsanız.

Sasaenglerden bahsetmiyorum bile blogumu daha önce okuyanlar yapacağım açıklamaları zaten biliyorlar.

Daha bir çok şeyi örnek verebilirim lakin ruhum karardı. Bu konuyla ilgili daha çok güncelleme yapacağım diğer blogger arkadaşımla birlikte bu işin peşindeyiz ve bırakmayacağız…

[Info/Trans] 120909 Jin Yi Han röportajında Kim Jaejoong ile olan arkadaşlıklarından bahsetti.

 

Görsel

 

“Yönetmen bana ve Kim Jaejoong’a sakal takmamızı söyledi ama Jaejoong’a hiç de yakışmadı. Bu sebeple Jaejoong sakalı derhal söktü.”

“Dr. Jin’d

e Lee Bumsoo ve Kim Jaejoong ile bir çok sahnem oldu. Jaejoong da benle çalışmayı Park Minyoung’la çalışmaktan daha çok sevdi. O yüzden Kim Jaejoong’un fanları birlikte iyi göründüğümüzü söyledi.”

Jin Yihan ve Kim Jaejoong birlikte çok zaman geçirdikleri için güçlü bir uyum yakaladılar. Son zamanlarda yapılan bir röportajda Kim Jaejoong eğer (Jin Yihan) kadın olsaydı onla çıkabileceğini bile söyledi.

“Kim Jaejoong’un evinde bir hafta geçirdim. Kim Jaejoong beni çok sever bu yüzden ‘Hadi birlikte yaşayalım.’ dedi. Başlarda aslen şarkıcı olduğu için bu onun için çok zordu. (Ç/N: oyunculuktan bahsediyor) Normalde bir oyuncu diğerinin kusurlarını söylemez. Ama ilk metin okumada ona zayıf olduğu yerleri işaret ettim. Sonra, beraber çalıştığımızda, Kim Jaejoong sırtını bana dayamaya başladı. Belki bu yüzden öyle demiştir. O iyi bir arkadaş ama eğer kız olsaydı onla çıkmak isterdim.(güler).”

Çeviri: @layaboutheotaku via twitter

JAEJOONG’UN ‘PROTECT THE BOSS’ OST’Sİ HENTO LİSTESİNDE BİRİNCİ SIRADA

Kim Jaejoong tarafından söylenen SBS draması “Protect the Boss”ın OSTsi Hento Müzik Listesinde zirveye yerleşti. Görsel

 

Kim Jaejoong geçen yıl Ağustos ayından Eylül ayına kadar yayınlanan dizide Cha Moo Won karakterini canlandırdı ve dizinin OSTsi “I’ll Protect You” 8 Eylül tarihinde piyasaya çıktı.OST’nin listede birinci sıraya yükselmesi Kim Jaejoong’un bir “Dünya Starı” olduğunu ispatladı. “Protect the Boss” dizisi de Japonya da büyük bir popülerite kazandı. Çeviri: @layaboutheotaku

[enewsworld] JYJ NII çekimleri arkasında yaptıkları saçmalıkları sergiledi.

Video

Tam da daha fazla sevimli olamayacağını düşündüğünüzde, JYJ’in sevimli mi sevimli NII sonbahar ve kış koleksiyonu çekim arkası görüntüleri yayınlandı.

Çekimler sırasında JYJ üyeleri şakacı bir şekilde sette hazır bulunan ve dev bir doldurulmuş taç, palyaço burunları, inek öğrenci kostümleri ve sakal içeren ekipmanla saçma sapan hareketlerde bulundu.

Uzun süre sonra grup olarak bir araya gelen JYJ üyeleri çekim boyunca gülüp birbirlerine elik ederken keyif aldıkları göz önünde bulundurulursa oldukça keyifli görünüyorlardı.

(Çevirmenin notu: Linkteki videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin kkk)

Çeviri: @layaboutheotaku

Orjinal haber: http://enewsworld.mnet.com/enews/contents.asp?idx=14573

Güncelleme

Uzun bir süre sonra tekrar merhaba.

Öncelikle özürlerimi sunmak istiyorum. Belirli sebeplerden dolayı uzun bir süredir yazamıyorum. Üniversite telaşıydı şuydu buydu derken ne yaptığımı bilmez oldum.

Bendeniz artık Hacettepe üniversitesi öğrencisiyim arkadaşlar. 3 yıl sonra tekrar üniversiteye girmenin zevkini yaşıyorum şu sıralar. Tabii, kaydımı almam gerektiği için Ege üniversitesinin öğrenci işleriyle fazla haşıe neşir olmak zorunda kaldım bu aralar… Tanrım sen öğrenci işleriyle uğraşan insanlara sabır ver…

 

Oraya git bunu imzalat, buraya git bunu mühürlet sonra diplomanı al bilmemne… Çok yordu beni…

 

Az önce arkadaşlarımın paylaşımlarına bakarken 5 part halinde Suju dealing with the sasaengs diye bir şey gördüm. Super Junior elemanları Sasaenglerle nasıl uğraşmışlar onu yazıyordu. Pes yani dedim ve bir iki gün içinde bütün partları çevirip burada yayınlayacağım. Umarım daha fazla sarkmaz çünkü kendimi size karşı sorumlu hissediyorum.

 

Bu yazımda rica edeceğim bir şey var. Sasaenglerle ilgili bulduğunuz haberleri bana iletmenizi istiyorum sevgili okurlarım. Yayınlayalım, o arkadaşlarımızın da sesini duyuralım bir arada olalım istiyorum. Blog yazısı, haber, hiç farketmez. İngilizce ya da Türkçe o da farketmez. Sasaenglerle ilgili mümkün olduğunca çok şey yayınlamak istiyorum.

 

Şimdilik diyeceğim bu kadar en ufak bir şeyde tekrar sizlerle olacağım iyi geceler!

Jang Geun Suk’un Sasaengleri Çin’de Kargaşa Yarattı!

http://www.facebook.com/OfficalTurkishEels SAYFASINDAN ALINTIDIR!

 

 

“gewwezeden aldığımız haberlere göre JKS ‘u çin de çok üzmüşler. Sasengler hayatlarını teklikeye atıp onu takip ediyorlardı.Jks resmen lütfen yapmayın bakın yoksa bi daha gelemem buraya diye yalvardı ama işte kime diyorsun..üstelik konserde 

foto çekmeyin denmesine ragmen çekmişler, en kötüsü de konserin önünde korsan Jks tsortleri ve cri j urunleri satılıyormuş..twitte yolladı hep fototolarını..Sahte alan Eel değildir bile dedi.”
 
Ayrıca;
 
“Eels jks şu anda Çin’de çok zor zamanlar geçiriyor. Konser sonrası savaş alanına döndü. jks’nin sözleşmelerinin iptal olması söz konusu. saseng fanlaryüzünden. takip ediyorlar jks’a rahatsızlık veriyorlar. tüm adreslerden rahat bırakın uyarısı yapılmasına rağmen durmuyorlar…”
 
Ayrıca;
“offf Eels…! Durumlar cidden kötü…Jks un menejeri Jason’u polis götürmüş..Jks un çine gidişi ve cri showlar yasaklanabilir..”
 
Ayriyetten;
“eels şükür jks sağ salim otele varmış. jasonda karakolda sanırım kaza ile ilgili açıklama yapıyor. saseng fanlar yüzünden jks’un arabası kaza yaptı. yemek yemeğe gittiklerinde saseng fanları yüzünden erken çıkmışlar yemeğini yiyememiş. ama şu anda otelde durumu iyi. temennimiz o ki bir daha başına böyle bir şey gelmez.. çin’e bir daha gideceğini hiç sanmıyorum :'(“
 
Son olarak;
“Yemek yemeye gittiğinde saseng fanları yüüznden yemeğni bırakıp gitmek zorunda kalmış, dahası o kaar rahatsızlık vermişler ki JKS’un gittiği yerden kovulduğu söylentiler içi

nde 😦

şükür şimdi oteline döndü ve yemek yiyor. “

 
Kedi sözcüklerimle değil onların diliyle anlatmak istedim. Alıntı yapmak için izin almaya fırsatım olmadı çünkü olayı duyar duymaz bu yazıyı yazmaya başladım. Çok sıkı bir JKS hayranı değilim ama severim. Onların hissettikleri daha yoğun. Daha çok üzülüyorlar. Admin arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen! Sakın kendinizi kaybetmeyin ve JKS’a destek olmaya devam edin. Bunu da aşacaktır sizin sevginizle. Size güveniyorum.
 
Ama gelin görün ki bu sizin sinirinizi yatıştırmayacak, onu da biliyorum. Sasaengler bildiğini okumaya devam ettikçe hiçbirimize huzur yok. Kendini bilmez hayranlar yüzünden koskoca yıldızın düştüğü durumlara bak! İş yapma şansını kaybedebilir. İş yapamayabilir Çin’de. Umurlarında mı? Hayır! E bir daha Çin’e gidemeyince ne yapacak bu manyaklar? Kore’ye gidecekler, Japonya’ya gidecekler… Orada rahatlar nasıl olsa… Bir JYJ hayranı olarak sasaengleri lanetliyorum ve bütün kalbimle arkanızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Üzülmeyin. Bir gün adalet yerini bulacak. Size de sabır diliyorum. Umarım JKS sağ salim döner.

[TR] Xiah Junsu – Around and Around (Bestekar Kim Junho)

Video

Geçenlerde size bahsettiğim “Teşekkür ederim!”e vesile olan şarkı bu işte. Sözler Junsu’nun ikiz kardeşi Kim Junho namı diğer Zuno’ya ait. Türkçe altyazı mevcut. Ne kadar güzel sözleri var bilin istedik. Ayrıca telaffuzu kolaylaştırmak için Türkçe okunuşlarıyla Romanize ettik. Bütün emeği için Cansu’ya teşekkürler.

Teşekkür ederim olayını bilmeyen arkadaşlarım için : https://layaboutheotaku.wordpress.com/2012/07/25/kim-junhodan-turkce-twit/

JYJCPCTeam.

Sasaeng Suçluların aktiviteleri.

Video

Bir Süredir ortalarda yoktum yine. Ama aklımda bu videoyu bloğuma koymak vardı. Videonun İngilizce altyazısı mevcut. Kısaca Sasaenglerin aktivitelerinden, insanların onlarla ilgili ne düşündüğünden ve eve girmek, ve zarara yol açmak gibi durumlarda

Güney-Kore yasalarına göre 10 yıl hapse çarptırılabileceklerinden bahsediyor. Ünlüleri sasaengler için izleyen bir dedektif de bir genç kızın 100 milyon won karşılığında falanca ünlünün iç çamaşırını istediğini söyledi…

rezalet.

Kim Junho’dan Türkçe Twit!

Aslında bunu paylaşmayacaktım ama o kadar mutluyum ki kendime engel olamadım.

Bana demişlerdi kardeş ülke denince Kore’de akla bizim ülkemiz geliyor diye. Bu gerçek. Kendi gözlerimle gördüm ve inanılmaz derecede duygulandım.

Bugün öğleden sonra(ydı sanırım) Xiah Junsu’nun ikiz kardeşi Kim Junho, namı diğer Zuno’ya bir twit gönderdim.

Görsel

“돌고 돌아도 şarkısını çok seviyorum sözleri çok güzel. Bu kadar güzel şarkı sözleri yazdığın için teşekkürler. Kardeş ülkeden sevgiler ^^”

Bahsi geçen şarkı Xiah Junsu’nun “Tarantallegra” albümünden 6 numaralı parça; Around and Around.

Sözleri Kim Junho’ya ait. Gerçekten güzel bir parça. Kısa zaman sonra Türkçe sözleriyle paylaşacağım.

Kendisi bana kısa bir süre sonra cevap verdi. Buyrun gözlrinizle görün;

 

Görsel

O kadar duygulandım ki anlatamam. Türkiye bile yazmamıştım halbuki. Kendisi ne yazık ki ben RT yaptıktan kısa süre sonra Almanca yazdığı başka bir twitle birlikte bunu da sildi T_T

Ama ben hatıra kalsın diye ekran görüntüsünü kopyaladım ^^ Profilime girerseniz de Retweetimi de görebilirsiniz. Sanırım…

Neyse. Bugün çok mutlu oldum umarım içimdeki sıkıntının kurbanı olmam. Ne zaman bir şeye sevinsem başıma bir şey geliyor çünkü. Bu arada bu da bugünün promosyonu.

https://twitter.com/officialse7en/status/16588189917515776

Herkese iyi geceler dilerim ^^