EVRENSEL HAKLARINIZ

Birazdan alıntı yapacağım metin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesidir. Koyu ve italik yazılan yerlere dikkat edelim…

 

İnsan hakları  evrensel beyannamesi

Önsöz

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına,

İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevkeden vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların, içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek amaçları oralak ilan edilmiş bulunmasına,

İnsanin zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret olmasına,

Uluslararasında dostça ilişkiler geliştirilmesini teşvik etmenin esaslı bir zaruret olmasına,

Birleşmiş Milletler halklarının, Antlaşmada, insanın ana haklarına, insan şahsının haysiyet ve değerine, erkek ve kadınların eşitliğine olan imanlarını bir kere daha ilan etmiş olmalarına ve sosyal ilerlemeyi kolaylaştırmaya, daha geniş bir hürriyet içerisinde daha iyi hayat şartları kurmaya karar verdiklerini beyan etmiş bulunmalarına,

Üye devletlerin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile işbirliği ederek insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada gerçekten saygı gösterilmesinin teminini taahhüt etmiş olmalarına,

Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının yukarıdaki taahhüdün yerine getirilmesi için son derece önemli bulunmasına göre,

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,

İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu beyannameyi daima gözönünde tutarak

öğretim ve eğitim yoluyla bu haklar ve hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe artan milli ve milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat üye devletler ahalisi gerekse bu devletlerin idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret etmeleri amacıyla bütün halklar ve milletler için ulaşılacak ortak ideal olarak işbu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilan eder.

Madde 1

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Madde 2

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

Madde 3

Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.

Madde 4

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.

Madde 5

Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.

Madde 6

Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.

Madde 7

Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyannameye aykırı her türlü ayırdedici mualeleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 8

Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır.

Madde 9

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez.

Madde 10

Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

Madde 11

 1. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.
 2. Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez.

Madde 12

Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.

Madde 13

 1. Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.
 2. Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.

Madde 14

 1. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir.
 2. Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.

Madde 15

 1. Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.
 2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez.

Madde 16

 1. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir.
 2. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.
 3. Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.

Madde 17

 1. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir.
 2. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.

Madde 18

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Madde 19

Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.

Madde 20

 1. Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.
 2. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.

Madde 21

 1. Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.
 2. Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir.
 3. Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.

Madde 22

Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.

Madde 23

 1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
 2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
 3. çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
 4. Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.

Madde 24

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Madde 25

 1. Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.
 2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

Madde 26

 1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
 2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
 3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.

Madde 27

 1. Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.
 2. Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

Madde 28

Herkesin, işbu Beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.

Madde 29

 1. Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır.
 2. Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir.
 3. Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30

İşbu Beyannamenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu Beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yoketmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.

 

 

Yukarıda koyu ve eğik bir şekilde yazılan bazı maddeler Kore Eğlence sektörü tarafından ihlal edilen maddelerdir.

Sektör dedim diye aklınıza yalnızca CEO’lar, dev gibi ofislerde oturan godoman adamlar gelmesin. Sasaengler, onları taşıyan taksiler, sanatçıların imajlarını oluşturan birey ya da kuruluşlar. Televizyon kanalları, eğlence şirketleri, menejerlik ajansları… Hatta Kore Hükümeti!

Her bir kişiyi teker teker itham ettiğim yok ama bu da bir gerçek ve kabul edilmeli.

Koreliler yalnızca ünlüleri “günah keçisi” ilan ediyorlar. Peki sasaengler? Sasaeng taksiciler? Ohoooo… Afedersiniz de kimsenin totosunda(!) değil! Çünkü bu insanlar gelir kaynağı. Acı bir gerçektir ki sasaeng piyasası kurulmuş durumda. Koreli ünlüleri görmek için insanlar dünyanın dört bir yanından akın etmeye başladılar Kore’ye…

Kimse kusura bakmasın ama yine Kore hükumeti okullarda öğrencileri korumak adına da bir şey yapmıyorlar. Birçok öğrenci konum olayı yüzünden intihara teşebbüs ediyor çünkü inanılmaz zorbalıklara maruz kalıyorlar. Videoyu bulamadım ama Asyalı bir arkadaşımız bunu şu şekilde açıklamıştıdı; oppa, unnie, hyung, noona dörtgeni….

Asya ülkelerindeki sosyal statü mevzusu yüzünden lise hayatınız kolaylıkla mahvoluyor. Sizden yalnızca 1 sene büyük bir kız gelip sizi “unni” sıfatıyla doğduğunuza pişman edebiliyor. Bu sorunu çözümlemekse göründüğü kadar kolay değil. Küçük mahallelerde komşu olarak yaşadıklarını unutmayın. Okuldan çıkarken eve aynı yolu kullanarak dönüyorsunuz! Dışarda sizle ilgili neler duyacağınızı ya da başınıza ne geleceğini bilemezsiniz… Şimdilik bu konuyu burada sonlandırıyorum merak edeniniz olursa hakkında daha detaylı bir yazı yayımlayabilirim.

Normalde geçmişe dönük vergi borcumuz çıktığında ne yaparız? Gidip öder sonra hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz değil mi? Kang Ho Dong emekliye ayrılmak zorunda kaldı…

Son olarak SM Entertainment gerçeği var Kore’de. Tavrım yalnızca SME’e değil ama en bilinen vaka SME. Yukardaki maddelerin en az 2 tanesini ihlal ediyor SME herkesin gözü önünde. SM adına çalışan ünlülerin çok az tatil ve boşlukları olması, aynı miktarda ödeme almamaları, belli bir oturma komforlarının olmaması… Kyuhyun adlı SJ üyesi oldukça uzun bir süre yerde yatmak zorunda kalmıştı mesela. Duyduğuma göre hayranlar hediye edince bir yatağı olmuş. JYJ ile aralarında olan dava, bunun gerekçeleri ve JYJ’in SM yüzünden maruz kaldığı sansür… Hadi JYJ hayranı olarak kimliğimi bir yana bırakalım Hangeng’e yapılan muamele tamamen insan haklarına aykırıydı. http://www.facebook.com/note.php?note_id=153022738098003 buyrun okuyun bilmiyorsanız.

Sasaenglerden bahsetmiyorum bile blogumu daha önce okuyanlar yapacağım açıklamaları zaten biliyorlar.

Daha bir çok şeyi örnek verebilirim lakin ruhum karardı. Bu konuyla ilgili daha çok güncelleme yapacağım diğer blogger arkadaşımla birlikte bu işin peşindeyiz ve bırakmayacağız…

JAEJOONG’UN ‘PROTECT THE BOSS’ OST’Sİ HENTO LİSTESİNDE BİRİNCİ SIRADA

Kim Jaejoong tarafından söylenen SBS draması “Protect the Boss”ın OSTsi Hento Müzik Listesinde zirveye yerleşti. Görsel

 

Kim Jaejoong geçen yıl Ağustos ayından Eylül ayına kadar yayınlanan dizide Cha Moo Won karakterini canlandırdı ve dizinin OSTsi “I’ll Protect You” 8 Eylül tarihinde piyasaya çıktı.OST’nin listede birinci sıraya yükselmesi Kim Jaejoong’un bir “Dünya Starı” olduğunu ispatladı. “Protect the Boss” dizisi de Japonya da büyük bir popülerite kazandı. Çeviri: @layaboutheotaku

Kim Junho’dan Türkçe Twit!

Aslında bunu paylaşmayacaktım ama o kadar mutluyum ki kendime engel olamadım.

Bana demişlerdi kardeş ülke denince Kore’de akla bizim ülkemiz geliyor diye. Bu gerçek. Kendi gözlerimle gördüm ve inanılmaz derecede duygulandım.

Bugün öğleden sonra(ydı sanırım) Xiah Junsu’nun ikiz kardeşi Kim Junho, namı diğer Zuno’ya bir twit gönderdim.

Görsel

“돌고 돌아도 şarkısını çok seviyorum sözleri çok güzel. Bu kadar güzel şarkı sözleri yazdığın için teşekkürler. Kardeş ülkeden sevgiler ^^”

Bahsi geçen şarkı Xiah Junsu’nun “Tarantallegra” albümünden 6 numaralı parça; Around and Around.

Sözleri Kim Junho’ya ait. Gerçekten güzel bir parça. Kısa zaman sonra Türkçe sözleriyle paylaşacağım.

Kendisi bana kısa bir süre sonra cevap verdi. Buyrun gözlrinizle görün;

 

Görsel

O kadar duygulandım ki anlatamam. Türkiye bile yazmamıştım halbuki. Kendisi ne yazık ki ben RT yaptıktan kısa süre sonra Almanca yazdığı başka bir twitle birlikte bunu da sildi T_T

Ama ben hatıra kalsın diye ekran görüntüsünü kopyaladım ^^ Profilime girerseniz de Retweetimi de görebilirsiniz. Sanırım…

Neyse. Bugün çok mutlu oldum umarım içimdeki sıkıntının kurbanı olmam. Ne zaman bir şeye sevinsem başıma bir şey geliyor çünkü. Bu arada bu da bugünün promosyonu.

https://twitter.com/officialse7en/status/16588189917515776

Herkese iyi geceler dilerim ^^

Sasaeng Aktiviteleri Güncellemesi

Bir süredir sasaenglerle ilgili yazmıyordum. Kafam başka şeylerle meşguldü. Jaejoong’un geçirdiği kaza gibi mesela… Ben durdum da Sasaengler durdu mu sanki? Durmadılar tabii ki…

Geçtiğimiz Ekim ayında Jang Geun Suk twitter hesabı aracılığıyla sasaenglere uyarı göndermişti. Attığı twitte şöyle yazıyordu;

“Sasaeng fanlar. Beni takip ederek her hareketimi anladığınızı sanıyorsunuz. Ama biliyor muydunuz? Yaptığınız hareketler beni sizden daha da uzağa itiyor. Şimdi gülebiliyorken gülün çünkü sinirlendiğimde işler çirkinleşebilir.”

22 Temmuz tarihinde sanatçı sasaeng fanlarıyla ilgili yeni bir twit atarak duyduğu rahatsızlığı bildirdi;

“Taksilerin üzerine anten takmak ve GPS veri aktarımı yapmak… Çok fazla method var. Tekrarlıyorum ama sasaeng fanlara ihtiyacım yok bu yüzden toz olun.  Kırgınım.”

Ego problemi olabilir evet ama sasaenglerle ilgili yaptığı açıklamaları seviyorum. Ağzına sağlık JKS!

Ciddi anlamda birilerinin bu insanlara dur demesi gerek.

Görünce kanı beynime sıçratan başka bir haberse şuydu;

 “Bir internet sitesi ünlülerin kişisel bilgilerini satarken suç üstü yakalandı. TVXQ, JYJ, SHINee gibi ünlü grupların telefon numaralı, sosyal güvenlik numaraları, Kakao Talk IDleri sitede alınıp satılmaktaydı. Alıcılar idollerin, menajerlerinin, tanıdıklarının numaralarına websitesi aracılığıyla ulaşabiliyordu.  Bilginin fiyatı ise kime ait olduğuna göre değişiyordu.

Siteyle mücadeleler artınca sonunda erişimi yasaklandı.”

Sadece yasaklandı mı? Cezai yaptırım uygulandı mı? Detaylar yazmıyor. Hükümet ve yargı sasaenglere göz mü yumuyor? Umarım öyle değildir. Bunu düşünmek bile istemiyorum…

Source: http://www.allkpop.com/2012/07/jang-geun-suk-sends-another-fierce-warning-to-sasaeng-fans

Source: http://www.allkpop.com/2012/07/an-internet-cafe-caught-red-handed-for-selling-idol-stars-personal-info

Bir nevi teşekkür…

Bugün bloğuma şöyle bir bakayım dedim. Şifremi hatırlamam biraz zamanımı aldı ama sonunda giriş yapabildim.

Bir de ne göreyim? 12 Temmuz tarihinde “Dikkat Sasaeng Çıkabilir!” adlı yazım tam 131 kez görüntülenmiş!!!

Sevinçten havalara uçtum. Açıkçası bloğu ilk açtığımda bu kadar çok okunacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Hatta duvarla konuşuyormuş izlenimine kapılacağımı bile düşünmüştüm. Ama öyle olmadığını gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. 131 kişi deyip geçmeyin. O 131 kişi birer kişiye daha bahsetse bu konudan o bahsettikleri kişiler de birer kişiye daha bahsetse… K-POP dinleyen herkes yavaş yavaş bu konu hakkında bilinçlense sonra hepimiz bir araya gelip bu konu hakkında bir şeyler yapmak için uğraşsak Türkiye’de…

Şimdiye kadar 2 kişi yorum bıraktı bloğuma ama inanıyorum bu sayı yakında çoğalacak. Bu iğrençliğe dur demek isteyen insanlar çoğalacak. Biz de Türk fanlar olarak sasaeng denen iğrenç kişilere tepkimizi belirli kuruluşlar aracılığıyla duyuracağız. Ben buna tüm içtenliğimle inanıyorum. Biz dışarıdan tepki gösterdikçe birileri kuyruklarını sıkıştırıp bacaklarının arasına, yapacak bir şeyler. Temennim bu yönde. Tabii, sonuç ne olur bilemediğim için en azından denemek istiyorum. Olayı akışına bırakmaya içim el vermiyor. Bir şeylere göz yummak istemiyorum. Bu şeylere DUR! demek istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum.

“Elinden ne geliyor?” diye sorabilirsiniz… Sorun tabii en doğal hakkınız. Daha önce söylediğim gibi sasaeng kaynaklı fotoğrafları ya da videoları paylaşmıyorum. Paylaştığını fark ettiğim grupları güzel bir dille uyarıyorum dinlemiyorlarsa şikayet ediyorum. Çevremdeki insanları sasaengler hakkında bilinçlendirmeye çalışıyorum. Her fırsatta sasaenglere tepkimi belirtiyorum. Sasaengleri açıktan destekleyen insanlara hayatımda yer vermiyorum. Okan Bayülgene bile yazdım ama kendisi beni pek ciddiye almadı maalesef. Olsun. Ben yine de elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Daha önce söylemiştim bir facebook sayfamız var. Önceden sadece JYJ’e yönelik çalışıyordu sayfa ama şimdi her renkten insana hitap ediyor. Sadece tek bir grubun hayranlarıyla kökü kazınabilecek bir şey değil sasaeng faaliyetleri. Tüm fandomlar birlik olmalı, düşmanlık beslemeden birlikte çalışmalı. Buyrun facebook sayfasının linki: http://www.facebook.com/groups/241956989231090/

Üyelik için istek gönderin ben ya da başka bir admin kesinlikle en kısa sürede isteğinizi onaylar. Ne kadar fazla üye o kadar iyi bizim için şu noktada. Sayfanın İngilizce konuşulan bir yer olması sizi korkutmasın. Türkçe yorum yapın, sorun değil. Tekrar söylemek istiyorum: birlik olmalıyız…

Postlarımın altına da dilediğinizce yorum yazabilirsiniz eğer facebook sayfasıyla ilgilenmiyorsanız. Önerileriniz, tekliflerinize her zaman açığım. skalongaable@gmail.com adresine iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Günün her saati irtibata geçebilirsiniz benle. Daha çok yoldaş istiyorum mücadele edebilmek için. Sizin gibi tutkulu insanlara ihtiyacım var. Beni yalnız bırakmamanızı rica ediyorum ve herhangi bir şekilde verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum.

Yazılarımı okuduğunuz ve destek verdiğiniz için tüm kalbimle teşekkürler.

layaboutheotaku